ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อต้นไม้ออนไลน์ที่ระบุไว้ต่อไปนี้  เป็นข้อตกลงระหว่าง ผู้ขาย กับผู้ซื้อ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อต้นไม้ออนไลน์(ข้อตกลง) ฉบับนี้ด้วย
 •  คำนิยาม

  “ผู้ขาย”         หมายถึง ร้านต๋องแคคตัส
  “ผู้ซื้อ”          หมายถึง บุคคล, นิติบุคคล, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือ หน่วยงานใดที่ทำคำสั่งซื้อกับผู้ขาย
  “ต้นไม้”          หมายถึง ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการอื่นๆ ที่ผู้ขายจำหน่ายบนเว็บไซด์นี้
  “เว็บไซด์”       หมายถึง เว็บไซด์    www.tongcactus.com
  “ราคาต้นไม้”   หมายถึง ราคาต้นไม้ก่อนหักส่วนลด หรือราคาต้นไม้ที่อยู่ในโปรโมชั่นการลดราคาโดยไม่รวมค่าขนส่ง
  “ส่วนลด”        หมายถึง ส่วนลดจากราคาต้นไม้ หรือจากคะแนนสะสม หรือจากคูปองส่วนลด หรือจากรายการส่งเสริมทางการตลาดของผู้ขาย
  “คู่สัญญา”       หมายถึง ผู้ขาย กับ ผู้ซื้อ

 • ข้อตกลงทั่วไป

  1. ผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้  ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันต้นไม้ และรายละเอียดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า
  2. การใช้งานเว็บไซด์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือเพียงบางขณะ  ถือว่าผู้ซื้อรับทราบและตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากผู้ซื้อไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ ผู้ซื้อสามารถยุติการใช้งานเว็บไซด์นี้ได้ตลอดเวลา
  3. ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายต้นไม้และ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้ หากข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อข้อใดขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้ ผู้ขายกับผู้ซื้อตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก
  4. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้ ผู้ขายสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการขายต้นไม้ให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ/หรือผู้ซื้อที่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
  5. เมื่อผู้ซื้อเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้ ผู้ขายถือว่าผู้ซื้อยอมรับข้อตกลงและข้อตกลงนี้ทุกประการ  และผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายดำเนินการจัดการข้อมูลของผู้ซื้อได้  ไม่ว่าผู้ซื้อจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซด์ก่อนหรือไม่ก็ตาม
  6. การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกต้นไม้ ถือเป็นการกระทำโดยผู้ซื้อ ผู้ซื้อย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ
  7. ผู้ขายได้ตรวจสอบความถูกต้องของต้นไม้  ข้อมูลต้นไม้  ภาพถ่ายของต้นไม้ ที่ปรากฏในคำบรรยายในเว็บไซด์  หากมีข้อผิดพลาดอันอาจเกิดจากการจัดพิมพ์  สี  หรือจากการบรรจุภัณฑ์  ผู้ขายถือเป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น  ผู้ขายไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว  เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย

 • ทรัพย์สินทางปัญญา

  ผู้ซื้อรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า บรรดาข้อมูล ข่าวสาร ภาพ ภาพถ่าย และสื่ออื่น  ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธิ์  หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ผู้ซื้อตกลงจะไม่ทำการคัดลอก ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับต้นไม้ และ/หรือผิดต่อกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ขาย หากผู้ซื้อละเมิดข้อตกลงนี้ ผู้ขายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือให้ผู้ซื้อกระทำการอย่างใดตามที่ผู้ขายเห็นสมควร โดยผู้ซื้อยินยอมจะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

 • ราคาต้นไม้  และการชำระเงิน

  1. ต้นไม้ รายละเอียดของต้นไม้  ราคา  และขนาดของต้นไม้ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้  ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า
  2. รูปภาพและข้อมูลของต้นไม้ทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ผู้ซื้อทราบถึงลักษณะต้นไม้เท่านั้น  ขนาด  คุณภาพ  ความสูง  และสี  ของต้นไม้ที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซด์
  3. เมื่อผู้ซื้อทำคำสั่งซื้อต้นไม้จนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซด์แล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อของผู้ซื้อสิ้นเรียบร้อยแล้ว
  4. ผู้ขายอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ  หากปรากฏว่าต้นไม้หมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีต้นไม้  หรือต้นไม้เกิดความเสียหาย หรือต้นไม้มีตำหนิมากกว่าที่นำเสนอในเว็บไซด์ หรือเหตุอื่นใดก็ตาม  ที่ทำให้ผู้ขายไม่สามารรถตอบรับคำสั่งซื้อกับผู้ซื้อได้  โดยผู้ขายจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ผู้ซื้อทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาต้นไม้อื่นเป็นการทดแทน หรือผู้ขายและผู้ซื้อจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

 • การชำระเงิน

  ราคาต้นไม้ที่ได้ตกลงทำการซื้อขายและ/หรือรับบริการ  จะถือเป็นราคาแน่นอนก็ต่อเมื่อผู้ซื้อทำคำสั่งซื้อจนครบขั้นตอนแล้วเสร็จเป็นสำคัญ ผู้ซื้อสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
  • บัตรเครดิต บัตรเดบิต
  • ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • ช่องทางอื่น  (ตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนด)

   กรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินหักผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต ผู้ซื้อต้องชำระให้ครบถ้วนตรงตามข้อมูล รหัสต้นไม้ และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซด์  หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน  ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ

 • การส่งต้นไม้

  1. ต้นไม้จะถูกส่งไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าต้นไม้ และ ได้แสดงหลักฐานการชำระเงินกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. ต้นไม้จะถูกจัดส่งไปยังผู้ซื้อตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อได้ระบุไว้ทางเว็บไซด์เป็นสำคัญ โดยผู้ขายอาจแจ้งถึงการจัดส่งต้นไม้ให้ผู้ซื้อทราบผ่านช่องทางอีเมล และช่องทางอื่นที่ผู้ขายกำหนด
  3. ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้า และ/หรือ ความเสียหายใด จากการขนส่ง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย
  4. ผู้ซื้อจะต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งอย่างถูกต้องและครบถ้วน

 • ข้อกำหนดความรับผิดชอบ

  1. ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ภายหลังจากที่ต้นไม้หรือบริการได้มีการจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
  2. รูปภาพและข้อมูลของต้นไม้ทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้  เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  ไม่เป็นการรับประกันต้นไม้หรือบริการในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

 • การคืนต้นไม้  การคืนเงิน

  1. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนต้นไม้หรือบริการใด รวมทั้งการคืนเงินแก่ผู้ซื้อภายหลังจากที่ต้นไม้หรือบริการได้มีการจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบเท่านั้น
  2. กรณีการสั่งซื้อต้นไม้ไปยังต่างประเทศ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องพิธีการศุลกากรและการนำต้นไม้เข้าประเทศปลายทาง โดยผู้ซื้อจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการนำเข้าต้นไม้และกฎระเบียบของการนำเข้าต้นไม้เป็นอย่างดี  หากต้นไม้ที่ไปถึงถูกติดพิธีการทางศุลกากร และถูกยึด/ทำลาย (Seize / destroy) หรือ ตีกลับ ทางผู้ขายสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนต้นไม้ หรือคืนเงิน หรือหาต้นไม้ทดแทน ให้แก่ผู้ซื้อ
   It is the buyer responsibility to understand any applicable import requirements and restrictions. 

 • เหตุสุดวิสัย

  ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ความล่าช้าในการจัดส่งต้นไม้อันเนื่องมาจาก การชุมนุมประท้วง การจลาจล สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย สงคราม โรคระบาด หรือ ภัยธรรมชาติ ภายใต้เหตุสุดวิสัยเช่นนี้ ผู้ขายอาจไม่สามารถบรรลุตามเงื่อนไขบางข้อหรือทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะบริหารจัดการการจัดจำหน่ายและขนส่งต้นไม้ได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ภายใต้เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น

 • วิธีการติดต่อสื่อสาร

  ผู้ขายจะติดต่อกับผู้ซื้อในส่วนของการซื้อต้นไม้ผ่านทางเว็บไซต์ทางอีเมล์เป็นหลัก
  ผู้ขายอาจมีการติดต่อกับผู้ซื้อด้วยวิธีอื่น เช่น การโทรศัพท์ในบางครั้ง ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายจะแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อต้นไม้ของผู้ซื้อโดยละเอียด เป็นการยืนยันว่าเป็นการติดต่อจากผู้ขายจริง มิใช่เป็นการแอบอ้าง หากผู้ซื้อได้รับการติดต่อจากบุคคลอื่น ที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการแอบอ้าง ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยด่วน เพื่อที่ผู้ขายจะได้ทำการรับมือกับมิจฉาชีพ พร้อมแจ้งผู้ซื้อรายอื่น ได้อย่างทันท่วงที

 • ข้อจำกัดความรับผิด

  เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง มีคุณสมบัติการแสดงสีและการตั้งค่าที่แตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ ที่รายละเอียดของต้นไม้ที่ผู้ซื้อเห็นบนเว็บไซต์ อาจจะมีความผิดเพี้ยนจากต้นไม้ที่ได้รับจริงบ้าง แม้ว่าผู้ขายจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถ ในการปรับแต่งภาพให้มีความใกล้เคียงต้นไม้จริงแล้วก็ตาม นับเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย ผู้ขายจึงไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนนี้ได้
  ในความเสียหายหรือสูญหาย อันอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบอันสมควรของผู้ขาย ผู้ขายจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินไม่เกินราคาต้นไม้ที่ผู้ซื้อได้ทำการจ่ายจริงเท่านั้น

 • กฎหมายที่ใช้บังคับ

  การสั่งซื้อต้นไม้ หรือ การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อต้นไม้บนเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
 • การคืนต้นไม้  การคืนเงิน

  1. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนต้นไม้หรือบริการใด รวมทั้งการคืนเงินแก่ผู้ซื้อภายหลังจากที่ต้นไม้หรือบริการได้มีการจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบเท่านั้น
  2. กรณีการสั่งซื้อต้นไม้ไปยังต่างประเทศ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องพิธีการศุลกากรและการนำต้นไม้เข้าประเทศปลายทาง โดยผู้ซื้อจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการนำเข้าต้นไม้และกฎระเบียบของการนำเข้าต้นไม้เป็นอย่างดี  หากต้นไม้ที่ไปถึงถูกติดพิธีการทางศุลกากร และถูกยึด/ทำลาย (Seize / destroy) หรือ ตีกลับ ทางผู้ขายสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนต้นไม้ หรือคืนเงิน หรือหาต้นไม้ทดแทน ให้แก่ผู้ซื้อ
   It is the buyer responsibility to understand any applicable import requirements and restrictions. 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้